Information till boende inom Tallbacken.

Till dig som är nyinflyttad: Varmt välkommen till Tallbacken!

Samfälligheten Tallbacken består av adresserna Sandbackavägen 26A-Z, 28A-Z samt 30A-Z, saknas gör dock I och W. däremot ingår kringliggande grönområden samt garage och parkering.

Rättigheter och skyldigheter
Samfällighetens rättigheter och skyldigheter regleras av stadgarna och anläggningsbeslutet. De innebär i stort sett att samfälligheten tar hand om alla gemensamma frågor, t.ex. snöröjning, sopor, vatten, värme. För det betalar alla fastighetsägare varje månad en avgift.

Avgift
Avgiften varierar med storleken på fastigheten. Avgiftens storlek beslutas av årsstämman. Vad du får för avgiften och hur det står sig i jämförelse med andra samfälligheter står där.

Föreningsstämma
I April/Maj varje år har vi en föreningsstämma. Då fattas alla viktiga beslut och då granskas och väljs styrelse.
Alla ekonomiska frågor avgörs och beslut om aktiviteter kommande året tas. Om det blir omröstning och man själv inte äger fastigheten, måste de andra delägarna skriva under en fullmakt för att föra över rösträtten. Fullmakt finns på Dokument
Viktigt att delta!
Styrelsen genomför stämmans alla beslut. Vilka som sitter i styrelsen och vilka som har andra förtroendeuppdrag kan du se under kontakter.

Sophantering
Samfälligheten har gemensam sophämtning.
Matavfall sorteras i speciella papperspåsar och slängs i den bruna kärlen. Övrigt hushållsavfall slängs i de gröna kärlen.
För övriga sopor gäller sopsortering.
På sorteringsstationen på Sandbackavägen slänger du:
- Papper, kartong, glas, plast och batterier.
återvinningscentralerna (Gimonäs och Klockarbäcken) slänger du:
- Hushållsmaskiner, byggmaterial, träd och buskar, bilbatterier, kemikalier m.m.

Praktiska regler
Det är förbjudet att köra motorfordon inne på gårdarna.
Försök att flytta bilen från uteparkeringarna vid snöröjning.

Samfälld egendom
Samfälligheten äger, förvaltar och är ekonomiskt ansvarig för:
- Fasader (inkl. balkong), tak, garage, containerhus, fjärrvärme och bredbandsanläggning och gemensamma gårdsytor.
Du som fastighetsägare ansvarar för:
- Egen tomtyta, fönster (glasade ytor), dörrar, del av fjärrvärmeanläggning som ligger inom fastigheten.

Det finns även ett självbestämmande inom respektive fyrkant.

Skötsel av området
Styrelsen har tagit fram arbetsbeskrivningar för några mer omfattande områden samfällden ansvarar för. Detta för att tydliggöra samfälldens ansvar och vilka uppgifter som är kopplade till förvaltningen.
Till varje område utser styrelsen en ansvarig person. Styrelsen har alltid det yttersta ansvaret, trots att vi i vår tur utsett ansvariga för vissa områden.
De områden som omfattas av arbetsbeskrivningar:
· Undercentralen (värme, kallvatten, varmvatten, avlopp, dränering och vattenrening)
· Gemensamma elektriska anläggningar (belysningen inom samfälldens område och motorvärmaruttagen)
· Bredbandsanläggning och hemsidan
· Gräsklippning och det gemensamma förrådet/garaget
· Snöröjning
Vilka som utsetts för dessa områden kan du se under kontakter.

Det gemensamma förrådet
Finns i containerhuset mellan 28 och 30. Nyckeln till förrådet finns i ett nyckelskåp utanför dörren.

Soprummen

Det finns en förteckning i varje sophus vilken fastighet som har hand om skötseln för varje vecka mellan september – maj.
Det finns ett påminnelsemeddelande som ska lämnas till nästa granne efter fullgjord vecka

Gemensamma ytorna

Delar alla på. Det sker dels genom ett rullande schema
Sommarstäd 26 28 30
Karta 26 Karta 28 Karta 30
Det rullande schemat sköts av längpersonerna.
På våren går vi dessutom man ur huse för att städa upp gemensamma ytor (krattning, sopning m.m.)

Enskild medlem
Samfällighetens styrelse har till huvudsaklig uppgift att förvalta samfälligheten och dess tillgångar.
Samfälligheten har bland annat ansvar för att hålla dränering och grundmur i skick.
Däremot bekostar inte samfälligheten rivning och återställande av tillbyggnation. Det är en angelägenhet för husägaren.

Enligt lagen om förvaltning av samfälligheter ska förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. I skälig omfattning ska även medlems enskilda intressen beaktas.
Det tolkas av styrelsen som att visst utrymme finns att bistå enskild medlem till exempel när medlemmarnas gemensamma bästa är ofördelaktigt för enskild medlem.

Alla medlemmar i samfälligheten är välkomna och uppmuntras att föra fram synpunkter till styrelsen inför att styrelsen hanterar olika frågor.
Samfällighetens styrelse försöker i förvaltandet visa så stor hänsyn som möjligt gentemot enskild fastighetsägare och medlem i samfälligheten.
Det kan exempelvis ske genom anpassning i tid eller samråd inför ingrepp av olika slag.

Dataskyddsförordningen (GDPR)
GDPR-Information